EU-kansalaisten tieto rajat ylittävästä terveydenhuollosta on yhä puutteellista

29.1.2018


Potilaat eivät herkästi hakeudu hoitoon toiseen EU-maahan eivätkä tunne oikeuksiaan, toteaa eurooppalaisten kuluttajien intressejä standardisaatiossa tukevan ANECin tuore tutkimus. ANECin kyselyyn vastanneista 1656 EU:n kansalaisesta 37% oli saanut hoitoa toisessa EU-maassa äkillisen sairastumisen johdosta, mutta vain 4% oli varta vasten matkustanut hoitoon toiseen EU-maahan.

EU:n potilasdirektiivi on ollut voimassa pian viisi vuotta, mutta rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvät oikeudet ja mahdollisuudet ovat kuluttajille epäselviä. Alle puolet ANECin kyselyyn vastanneista (47%) tiesivät voivansa saada korvauksia tietyistä hoidoista, jos hakeutuisivat hoitoon toiseen maahan. Tämän johdosta valtaosa ulkomailla hoitoa saavista potilaista ei lainkaan hae korvauksia kotimaastaan.

Ulkomailla terveyspalveluita käyttäneet potilaat ovat pääosin tyytyväisiä saamaansa hoidon laatuun ja hoitohenkilöstöön. Alle kolmasosa niistä vastanneista, jotka olivat saaneet hoitoa ulkomailla, oli kohdannut ongelmia hoitoprosessin aikana. Nämä ongelmat liittyivät useimmiten hoitoon pääsyyn, korvausmenettelyihin ja kiistojen ratkaisemiseen.

Koko EU:n tasolla tietous rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteiden olemassaolosta on yhä vähäistä (25%). Tutkimuksen mukaan on erityisen tärkeää lisätä potilaiden tietoa hoitopolun alku- ja loppupäähän liittyvistä seikoista, kuten hoitopaikan valinnasta ja valitusmenettelyistä.

Lue lisää hoitoon hakeutumisesta ulkomaille.