Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia yhtenäistää sote-alan turvallisuuskulttuuria

21.8.2017


Potilasturvallisuusstrategia on uudistettu potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiaksi. Sosiaali- ja terveysministeriön päivittämän strategian avulla suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria. Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuusstrategia laadittiin vuosille 2009–2013.

Uusi strategia palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjiä ja tuottajia, henkilöstöä, potilaita, asiakkaita sekä heidän omaisiaan turvallisen ja vaikuttavan hoidon toteuttamisessa. Potilas- ja asiakasturvallisuus on osa julkista palvelulupausta.

  • Potilas- ja asiakasturvallisuuden ja laadun edistäminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta.
  • Tuottajien vastuuseen kuuluu, että potilas- ja asiakasturvallisuus varmistetaan käytännössä.
  • Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta on ammattitaitoista, sitoutunutta ja toiminta säädeltyä, vaaratapahtumia ei voida välttää ilman kokonaisvaltaista laadun ja turvallisuuden hallintaa. Estämällä inhimillistä kärsimystä aiheuttavia tapahtumia vähennetään myös kustannuksia.
  • Potilas ja asiakas sekä heidän omaisensa ovat aktiivisia ja toimijoita potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisessä. Jokainen voi vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta potilas- ja asiakasturvallisuudesta.

Terveydenhuollon henkilöstö vastaa potilasturvallisuudesta, mutta terveydenhuollon asiakkaalla ja hänen  läheisellään on aina keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä.

Terveyspalvelujen käyttäjän on hyvä muistaa, että suomalainen potilasvakuutus ei kata ulkomailla annettua hoitoa. Et siis voi saada Suomesta korvauksia potilasvahingosta, joka on aiheutunut ulkomailla annetusta hoidosta. Jos hoito on annettu toisessa maassa, niin silloin sovelletaan sen maan potilasturvallisuutta ja -vahinkoja koskevaa lainsäädäntöä.