Uudistuva raja-laki etenee eduskuntaan

14.6.2017


Hallitus esittää muutoksia rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettuun lakiin, ns. raja-lakiin, ja sairausvakuutuslakiin. Lähtökohtana olisi edelleen, että ulkomailla annettujen terveyspalvelujen kustannuksina korvattaisiin vain Suomen palveluvalikoimaan kuuluvia terveyspalveluja. Tämä tarkoittaisi terveyspalveluja, joista maakunta olisi Suomessakin ollut kustannusvastuussa. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 1. kesäkuuta ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

Toiseen EU-maahan hoitoon hakeutuva henkilö saisi terveyspalvelut samoin korvausperustein kuin Suomessa. Kun kyse olisi valinnanvapauslaissa tarkoitetuista suoran valinnan palveluista, henkilö ei myöskään tarvitsisi ennakkolupaa tai -ilmoitusta. Muiden terveyspalvelujen korvaamisessa olisi edellytyksenä hoidon tarpeen arviointi tai lähete.

Hoitoon hakeutuvilla olisi edelleen velvollisuus maksaa hoito- ja matkakustannukset ensin itse. Kustannuksista korvattaisiin jälkikäteen se määrä, joka henkilön terveyspalveluista vastaavalla maakunnalla olisi kulunut vastaavan hoidon järjestämiseen. Henkilön maksettavaksi jäisi aina samasta tai vastaavasta hoidosta Suomessa potilaalta perittävä asiakasmaksu.

Maakunnat ja vastuu terveyspalvelujen kustannuksista ulkomailla

Jatkossa järjestämisvastuussa oleva maakunta vastaisi asukkaansa kaikista toisessa EU- tai ETA-valtioissa tai Sveitsissä aiheutuneista terveyspalvelujen kustannuksista. Kela laskuttaisi terveydenhuoltopalveluista aiheutuneet kustannukset vastuussa olevalta maakunnalta kerran vuodessa koontilaskuna. Esitys turvaisi henkilölle nykyistä paremman korvauksen kustannuksista, kun hän on varta vasten hakeutunut toiseen EU-valtioon käyttämään terveyspalveluja.

Terveyspalvelujen tuottajilla olisi velvollisuus ottaa vastaan toisesta EU- tai ETA-valtiosta tai Sveitsistä hoitoon hakeutuvia henkilöitä ilman syrjintää samojen perusteiden mukaisesti kuin Suomessa asuvia. Terveyspalveluja käyttäviltä voitaisiin periä normaali asiakasmaksu sekä tuotehintaan perustuva maksu.

Maakunnan oikeus saada Kelalta valtion korvauksia kustannuksista, joita aiheutuu kotikuntaa vailla olevien tietyistä terveyspalveluista, laajenisi. Jatkossa maakunta voisi saada korvauksia myös mielentilatutkimuksen jälkeisestä tahdosta riippumattomasta hoidosta, välttämättömistä hoidoista raskaana olevalle, tietyistä lastensuojeluun liittyvistä tutkimuksista sekä tartuntatautilain mukaisesta eristämisestä, hoidosta ja lääkityksestä.

STM:n tiedote 1.6.2017: Toiseen EU-maahan hoitoon hakeutuvan kustannukset pienenevät