Hoitoon ulkomaille ennakkoluvalla

Mahdollisuus ennakkoluvan käyttämiseen on hyvä selvittää etukäteen mahdolliselta hoidonantajalta. Yleensä ennakkolupaa voi käyttää EU- ja Eta-maan ja Sveitsin paikallisessa julkisessa terveydenhuollossa. Ennakkolupa on paperinen lomake, jonka tunniste on S2. Lomake on käännetty kaikille EU-maiden virallisille kielille ja sen täyttää luvan myöntävä viranomainen. Ennakkoluvan myöntäminen tai epääminen Ennakkoluvan myöntämisen kriteereistä tai mahdollisuudesta jättää ennakkolupa myöntämättä on […]

Ennakkolupa

Mikä on hoitoon hakeutumisen ennakkolupa? Ennakkolupa on maksusitoumus, jolla luvan myöntäjä vastaa ulkomailla annetun hoidon kustannuksista. Ennakkolupa voidaan myöntää toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten. Ennakkolupa on myönnettävä, jos hoito kuuluu Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja jos sitä ei ole mahdollista antaa potilaalle lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa ottaen huomioon potilaan senhetkinen terveydentila ja […]

Kelan ennakkolupa­päätös

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Voit hakea Kelan ennakkolupaa koskevaan päätökseen muutosta, jos päätös koskee sinua tai olet päätöksessä mainitun henkilön huoltaja tai edunvalvoja. Kela lähettää ennakkolupaa koskevan päätöksen tiedoksi myös sille julkisen terveydenhuollon toimintayksikölle, joka antoi hakemukseen Kelan pyynnöstä lausunnon. Yleensä lausunnonantaja on sairaanhoitopiiri. Voit valittaa Kelan […]

Ennakkolupa (lomake S2)

Ennakkolupa on maksusitoumus, jolla luvan myöntäjä korvaa hoidosta aiheutuneet kustannukset hoitoa antaneelle maalle. Voit hakea ennakkolupaa asuinmaasi viranomaiselta, yleensä omasta sairausvakuutuslaitoksestasi. Ennakkolupaa käytetään EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä. Kukin maa myöntää ennakkoluvan omalla virallisella kielellään. Ennakkoluvassa on yleensä henkilötietojesi lisäksi hoidonantajaa koskevat tiedot, ennakkoluvan voimassaoloaika ja hoito tai sairaus, jota varten ennakkolupa on myönnetty. Ennakkolupa […]

Hoitoon hakeutumisen ennakkolupa

Voit hakea ennakkolupaa, jos asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Ennakkolupaa haetaan aina asuinmaan viranomaiselta, myös silloin, jos jokin muu kuin asuinmaasi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista. Ennakkolupa myönnetään lomakkeella S2. Muunlaiset ennakkoluvat eivät käy Suomessa. Ennakkolupa on maksusitoumus, jolla luvan myöntäjä korvaa luvan mukaisesta hoidosta aiheutuneet kustannukset Suomen valtiolle. Kela korvaa hoidosta aiheutuneet kustannukset Suomen […]