Valitse hoitopaikkasi

Terveydenhuollon kansallinen valinnanvapaus ei koske Ahvenanmaata. Suomessa mantereella asuva ei siten voi valita hoitopaikkaansa Ahvenanmaalta. Vastaavasti Ahvenanmaalla asuva ei voi valita Suomen julkisen terveydenhuollon palveluja, jotka sijaitsevat mantereella. Tietoa terveysaseman tai sairaalan vaihtamisesta tai palvelusetelin käytöstä antaa ensisijaisesti oma terveysasemasi tai sairaanhoitopiiriisi.

Muut terveydenhuollon palvelut

Julkisesta terveydenhuollosta vastaavat kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat itse päättää, miten valinnanvapaus käytännössä toteutuu laboratorio- ja kuvantamispalveluissa, fysioterapiassa sekä apuväline- ja kuntoutuspalveluissa. Kuntien ja sairaanhoitopiirien käytännöt voivat myös vaihdella esimerkiksi sen suhteen, tuleeko asiakkaan ilmoittaa palvelun vaihtamisesta kirjallisesti. Lisätietoa saat omasta kunnastasi tai sairaanhoitopiiristäsi. Kunnalla on velvollisuus järjestää kotisairaanhoitosi vain omalla alueellaan. Useimmissa kunnissa kotisairaanhoito on […]

Terveysasema

Terveysaseman vaihtaminen edellyttää, että teet hoitopaikan vaihdosta  sekä nykyiselle että tulevalle terveysasemallesi. Uuden valinnan voit tehdä aikaisintaan, kun vuosi on kulunut edellisestä valinnastasi. Vastuu hoidostasi siirtyy uudelle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua, kun ilmoitus on vastaanotettu. Voit olla kerrallaan yhden terveysaseman asiakkaana. Saat terveysasemaltasi kaikki perusterveydenhuollon palvelut, kuten lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanoton, neuvolapalvelut, hammashoidon ja kuntoutuspalvelut. […]

Julkinen terveydenhuolto

Näille sivuille on koottu sairaanhoitopiirien, päivystävien sairaaloiden, synnytyssairaaloiden ja harvinaissairauksien yksiköiden yhteystiedot.

Hoitokustannukset julkisessa terveydenhuollossa

Jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa, julkinen terveydenhuolto voi joissakin tilanteissa periä hoitokustannuksesi Kelalta, mutta viime kädessä vastaat itse hoitokustannuksistasi. Palvelujen tuottamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset ovat huomattavasti suurempia kuin maksamasi asiakasmaksu. Kotikuntalaisen asiakasmaksu Jos kotikuntasi on Suomessa, sinulla on oikeus käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja. Hoidosta perittävä asiakasmaksu on kaikille kuntalaisille sama riippumatta siitä, minkä […]

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut

Asiakkaan tulee saada asiakasmaksusta yksilöity päätös. Päätöksessä on oltava ohje, miten päätökseen haetaan muutosta ja mihin muutosvaatimus toimitetaan. Tee julkisen terveydenhuollon asiakasmaksua koskeva oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa siitä, kun sait päätöksen. Tarvittaessa potilasasiamies voi auttaa sinua muutoshakemuksen tekemisessä. Saat potilasasiamiehen yhteystiedot hoidonantajaltasi. Jos olet edelleen tyytymätön asiakasmaksua koskevaan päätökseen, voit hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän […]

Terveydenhuollon valvonta

Valvira ohjaa ja valvoo terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden toimintaa sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Valviran tehtävänä on ylläpitää käsitellä kantelu silloin, kun hoitovirheen epäillään vaikuttaneen potilaan kuolemaan tai vaikeaan vammautumiseen. Muussa tapauksessa kantelun käsittelee aluehallintovirasto. valvoa hoitotakuun määräaikojen toteutumista. Valvira myöntää seuraavat luvat ammatinharjoittamisoikeudet terveydenhuollon ammattihenkilöille luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen silloin, kun toimintaa on […]

Julkinen terveydenhuolto

Perusterveydenhuollon palvelut annetaan yleensä kunnan terveyskeskuksessa. Kunta voi järjestää perusterveydenhuollon palvelut myös yhdessä toisen kunnan kanssa tai se voi hankkia palvelut yksityiseltä yritykseltä tai järjestöltä. Lailla on erikseen säädetty, mitä terveyspalveluja kunnan on järjestettävä. Kunnat voivat lainsäädännön rajoissa kuitenkin päättää palvelujen laajuudesta ja sisällöstä sekä siitä, miten se järjestää palvelut. Tämän vuoksi palveluissa voi olla […]

Hoidon saatavuus

Hoitoon pääsyn enimmäisajat Hoitoon pääsylle on säädetty enimmäisajat, joiden kuluessa hoitosi on järjestettävä kiireettömässä hoidossa. Hätätilanteessa sinulla on oikeus päästä hoitoon välittömästi lähimmän terveysaseman tai sairaalan päivystysvastaanottoon. Kunnan ja sairaanhoitopiirin on julkaistava verkkosivuillaan vähintään neljän kuukauden välein tiedot hoitoon pääsyn odotusajoista. Jos kunnalla tai sairaanhoitopiirillä on useita toimintayksiköitä, tiedot on julkaistava erikseen jokaisesta toimintayksiköstä. Perusterveydenhuollon […]