Lääkehoito Suomessa

Lääkehoito on osa potilaan hoitoa ja terveydenhuollon toimintaa. Suomessa lääkkeitä voivat määrätä lääkäri ja tietyin edellytyksin sairaanhoitaja, jolle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on myöntänyt rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden.


Terveydenhuollon ammattihenkilöt osallistuvat lääkehoitoon koulutuksensa ja kokemuksensa mukaisesti. Jokainen ammattihenkilö on itse vastuussa toteuttamastaan lääkehoidosta.

  • Laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt, esimerkiksi sairaanhoitajat, saavat koulutuksensa perusteella laajat valmiudet toteuttaa lääkehoitoa. Heiltä kuitenkin edellytetään myös erillistä toimipaikkakohtaista lupaa silloin, kun on kyse vaativasta lääkehoidosta, esimerkiksi suonensisäisesti annettavista lääkkeistä tai verensiirrosta.
  • Nimikesuojatut ammattihenkilöt, esimerkiksi lähihoitajat, voivat ilman erillistä lupaa jakaa ja antaa lääkkeitä potilaalle silloin, kun on kyse niin sanotuista luonnollista reittiä annettavista lääkkeistä, kuten tableteista sekä silmä- ja korvatipoista. He voivat saada toimipaikkakohtaisen luvan antaa lääkkeitä esimerkiksi pistoksena.

Terveydenhuollon työnantaja vastaa siitä, että sen työntekijät osallistuvat lääkehoitoon osaamisensa mukaisesti.

Terveydenhuollon toimintayksiköllä, esimerkiksi terveyskeskuksella tai sairaalan osastolla, on oltava lääkehoitosuunnitelma, johon yksikössä toteutettavan lääkehoidon tulee perustua. Suunnitelmassa määritellään, miten yksikössä toteutetaan ja seurataan lääkehoitoa sekä lääkehoitoon osallistuvien vastuut.

Kunnat ja sairaanhoitopiirit hankkivat sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa käytettävät lääkkeet kilpailuttamalla toimittajat hankintalain mukaisesti.

Lääkehoidon kustannukset potilaalle

Sairaalassa ja muussa hoitolaitoksessa annettavat lääkkeet ovat osa hoitoasi ja ne kuuluvat asiakasmaksuun. Niiden kustannuksia ei laskuteta erikseen silloin, kun asut Suomessa tai kun sinulla on oikeus saada hoito EU-lainsäädännön tai kansainvälisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella.

Jos joudut maksamaan itse hoidon todelliset kustannukset, otetaan kustannuksissa huomioon myös lääkkeistä aiheutuvat kustannukset. Vastaat itse hoidon todellisista kustannuksista esimerkiksi silloin, jos hakeudut hoitoon Suomeen.

Potilaan tulee itse hankkia avohoidossa käytettävät lääkkeet apteekista. Kela korvaa avohuollossa käytettävien lääkkeiden kustannuksia Suomessa asuville ja sairausvakuutetuille. Voit saada Kelasta korvausta lääkekustannuksiin myös, jos sinulla on EU-lainsäädäntöön tai kansainväliseen sopimukseen perustuva oikeus hoitoon Suomessa.

Fimea seuraa lääkkeiden turvallisuutta ja haittavaikutuksia

Suomessa lääkkeiden turvallisuutta ja haittavaikutuksia valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, jolle lääkärit ja apteekit ilmoittavat toteamistaan haittavaikutuksista. Jos olet saanut lääkkeestä haitallisia sivuvaikutuksia, voit myös itse tehdä ilmoituksen Fimeaan.