Asiakasmaksut

Asiakas maksaa julkisen terveydenhuollon palvelusta asiakasmaksun, jonka määrästä päättää kunta. Osa palveluista on asiakkaalle maksuttomia. Asiakasmaksujen kokonaismäärälle on säädetty kalenterivuosittainen enimmäiskustannus, joka asiakkaalta voidaan laskuttaa. Yksityisen terveydenhuollon palvelusta asiakas maksaa palveluntuottajan laskuttaman hinnan, johon voi saada korvauksen Kelasta.


Julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttämisestä laskutetaan asiakasmaksu, jonka enimmäismäärästä on säädetty lainsäädännössä. Kunta ei voi omalla päätöksellään laskuttaa sinulta säädettyjä enimmäismääriä korkeampia maksuja. Jos maksun enimmäismäärästä ei ole säädetty, palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Asiakasmaksut vahvistaa vuosittain se kunta tai kuntayhtymä, joka ylläpitää kyseistä julkisen terveydenhuollon toimintayksikköä. Kunta tai kuntayhtymä päättää peritäänkö palvelusta enimmäismaksua tai pienempiä maksuja. Kunta voi myös päättää olla perimättä asiakasmaksua. Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että asiakasmaksuja voidaan jättää perimättä. Tapauskohtaisesti kunta tai kuntayhtymä voi myös alentaa asiakasmaksua tai jättää sen kokonaan perimättä muun muassa silloin, jos maksun periminen vaarantaa sinun tai perheesi toimeentulon.

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuille sekä omavastuuosuuksillesi lääkeostoista ja sairaanhoitoon liittyvistä matkoista on säädetty vuotuinen maksukatto.

Kotikuntalaisen asiakasmaksu

Kun maistraatti kirjaa sinulle kotikunnan, saat oikeuden käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja. Saat palvelut samalla asiakasmaksulla, kuin muutkin samassa kunnassa asuvat. Hoidosta perittävä asiakasmaksu on kaikille kuntalaisille sama riippumatta siitä, minkä maan kansalaisesta on kyse tai mistä maasta henkilö on tullut Suomeen.

Saat asiakasmaksusta yleensä laskun jälkikäteen kotiosoitteeseen. Vaihtoehtoisesti voit saada laskun asiakasmaksusta jo hoitopaikassasi. Joissakin julkisen terveydenhuollon toimintayksiköissä voit maksaa asiakasmaksun suoraan käteisellä tai pankkikortilla.

Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat pääosin kiinteähintaisia. Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksu ei vaihtele sen mukaan, mikä on ollut käyttämäsi terveydenhuollon palvelun tai saamasi hoidon tuotantokustannus.

Maksuttomat terveyspalvelut

Lainsäädännössä on säädetty myös maksuttomista julkisen terveydenhuollon palveluista, joiden käyttämisestä ei laskuteta asiakasmaksua.

Asiakasmaksua ei peritä seuraavista perusterveydenhuollon palveluista

 • terveystarkastukset ja terveysneuvonta
 • ehkäisyneuvonta ja muut seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävät palvelut
 • seulonnat
 • äitiys- ja lastenneuvolakäynnit
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
 • rokotukset, jotka kuuluvat valtakunnalliseen rokotusohjelmaan
 • laboratorio- ja röntgentutkimukset, joihin on annettu lähete julkisesta terveydenhuollosta
 • merenkulkijoiden terveydenhuolto, jota järjestävät Hamina, Helsinki, Kemi, Kotka, Oulu, Pietarsaari, Pori, Rauma, Savonlinna, Turku ja Vaasa
 • perusterveydenhuollossa annettavat sairaanhoitopalvelut:
  • sairauksien tutkimus, lääketieteellinen tai hammaslääketieteellinen taudinmääritys, hoito, hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet sekä tarpeellinen lääkinnällinen kuntoutus
  • sairauksien ehkäiseminen, parantaminen ja kärsimysten lievittäminen
  • ohjaus, jolla tuetaan potilaan hoitoon sitoutumista ja omahoitoa
  • erityistä tukea, tutkimusta ja hoitoa tarvitsevan potilaan terveysongelmien varhainen tunnistaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaaminen.
 • mielenterveystyö
  • terveydenhuollon palveluihin sisältyvä mielenterveyttä suojaaviin ja sitä vaarantaviin tekijöihin liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä tarpeenmukainen yksilön ja perheen psykososiaalinen tuki
  • yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä järkyttävissä tilanteissa
  • mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveydenhäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta.
 • lääkinnällinen kuntoutus, johon kuuluu
  • kuntoutusneuvonta ja -ohjaus
  • toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi
  • kuntoutustutkimus
  • toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat sekä muut kuntoutumista edistävät toimenpiteet
  • apuvälineet sekä niiden sovitus, uusiminen ja huolto
  • sopeutumisvalmennus
  • laitos- tai avohoidossa toteutettavat kuntoutusjaksot.
 • ensihoito, jonka järjestämisestä vastaa sairaanhoitopiiri, lukuun ottamatta siihen kuuluvaa sairaankuljetusta
 • psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annettu hoito
 • hengityshalvauspotilaalle annettava hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät kuljetukset
 • tartuntatautilain mukaiset
  • rokotukset
  • yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus
  • hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet
  • sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen
  • HIV-infektion, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja hoito
  • ilmoitettavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet.
 • ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito
 • alle 18-vuotiaalle henkilölle
  • hammashoito
  • sairaanhoito ja ylläpito siltä osin kuin hoitopäiviä kalenterivuodessa on kertynyt yli seitsemän
  • sarjassa annettava lääkinnällinen kuntoutus ja hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoito sekä muu vastaava hoito
  • jatkuva dialyysihoito.
 • sisäänkirjoitetun potilaan kuljetus terveyskeskuksesta tai sairaalasta toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon, kun kuljetus tehdään lääkärin määräyksestä sairaankuljetusajoneuvolla
 • hoitoon kuuluvat aineet ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet.

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuilla on maksukatto

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuille on säädetty maksukatto. Maksukaton euromäärä tarkistetaan joka toinen vuosi.

Maksukattoon lasketaan mukaan

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja

 • hammashoidosta
 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista.

Sinun on itse seurattava asiakasmaksujesi määrää kalenterivuonna. Jos asiakasmaksujesi määrä ylittää maksukaton, saat siitä todistuksen kunnan tai kuntayhtymän maksukaton piiriin kuuluvia terveyspalveluja antavasta yksiköstä.

Maksukaton ylittymisen jälkeen saat maksukattoon sisältyvät palvelut yleensä maksutta kuluvan kalenterivuoden loppuun. Jos olet kalenterivuoden aikana maksanut näistä palveluista maksukaton ylittävän määrän, sinulla on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin.

Käyttämättä jäänyt hoitoaika

Julkinen ja yksityinen terveydenhuolto voivat laskuttaa varatusta, mutta käyttämättä jääneestä vastaanottoajasta.

Julkisessa terveydenhuollossa asiakkaan varaamasta ja käyttämättä jääneestä ajasta voidaan periä maksu, jonka enimmäismäärästä on säädetty lailla. Maksu on vuonna 2019 enintään 50,80 euroa. Maksu voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä. Maksuvelvollisuus koskee seuraavia terveyspalveluja

 • terveyskeskuksen lääkärin vastaanotto
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (hammashuolto)
 • erikoissairaanhoidon avohoito
 • kallis kuvantamistutkimus, kuten röntgen-, ultraääni- tai magneettikuvaus.

Maksua ei saa periä, jos peruuttamatta jättämiseen on hoitohenkilökunnan arvion mukaan hyväksyttävä syy, kuten

 • peruuttamatta jättäminen on johtunut asiakkaan korkeasta iästä, kehitystasosta, mielentilasta tai muusta näihin rinnastettavasta erityisestä seikasta tai niistä johtuvasta huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä
 • jos asiakas tai hänen omaisensa on yrittänyt peruuttaa ajan, mutta ei ole siinä onnistunut hoitopaikasta johtuvasta syystä, esimerkiksi jos poliklinikka tai hammashoitola on poikkeuksellisesti suljettu tai puhelinpalvelu on ruuhkautunut.

Yksityisessä terveydenhuollossa asiakasta pyydetään yleensä peruuttamaan hänelle varattu aika viimeistään 24 tuntia ennen vastaanottoa. Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt päättävät itse, laskutetaanko asiakkaalta perumatta jäänyttä aikaa. He hinnoittelevat maksun määrän itsenäisesti.

Yksityisen terveydenhuollon, apteekkien ja matkojen maksut

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen käyttämisestä maksat palveluntuottajan laskuttaman hinnan. Palvelujen käytöstä perittävä hinta perustuu yleensä markkinahintaan. Palveluntuottaja laskuttaa kustannuksen yleensä hoitopaikassa tai antaa laskun. Voit saada sairaanhoitokorvauksen suoraan maksusi yhteydessä, jos

 • sinulla on Kela-kortti
 • terveydenhuollon palveluntuottajalla on Kelan kanssa sopimus suorakorvauksen myöntämisestä
 • maksat kustannuksen suoraan palveluntuottajalle.

Lääkekustannusten omavastuilla on kalenterivuosittainen lääkekatto. Sen täytyttyä maksat 2,50 euron omavastuun lääkettä kohti. Lääkekustannuksia korvataan 50 euron alkuomavastuun jälkeen.

Jos maksusi hoitoon liittyvistä matkoista ylittää matkakaton eli kalenterivuonna yhteensä 300 euroa, Kela korvaa sinulle tämän jälkeen matkakustannukset kokonaan.