Jos kuntoutustarpeesi on aiheutunut liikennevahingosta, työtapaturmasta tai ammattitaudista, selvitä kustannusten korvauksia vakuutusyhtiösi kanssa. Kela ei vastaa tällaisissa tilanteissa kustannusten korvauksista.

Kuntoutuksen korvaukset sairausvakuutuslain perusteella

Voit saada Kelasta korvausta jälkikäteen toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä saadun lääkinnällisen kuntoutuksen kustannuksiin, jos olet hakeutunut esimerkiksi käyttämään fysioterapiapalveluja tai sairastunut äkillisesti ja maksanut hoitoon liittyvän lääkinnällisen kuntoutuksen kustannukset itse.

Jos hakeudut toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin saamaan lääkinnällistä kuntoutusta kuten fysioterapiaa, kustannuksia korvataan samalla tavalla kuin vastaavaa Suomen yksityisessä terveydenhuollossa saamaasi kuntoutusta.

Jos kuntoutus on ollut hoitoa antaneen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin lainsäädännön ja hoitokäytännön mukaan lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa ja olet maksanut sen kustannukset itse, voit saada korvausta enintään siihen määrään saakka, joka olisi ollut vastaavan kuntoutuksen kustannus kotikuntasi julkisessa terveydenhuollossa.

  • Hoidonantaja päättää onko lääkinnällinen kuntoutus lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa.
  • Hoidonantaja päättää myös, saatko lääkinnällistä kuntoutusta eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
  • Yleensä kuntoutus ei ole lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, etkä voi saada sitä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Hae kuntoutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin korvausta Kelasta kuuden kuukauden kuluessa maksusta lomakkeella SV 128.

Jos olet hakeutunut saamaan kuntoutuksena annettavia terveys palveluja muualle kuin EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, et saa sairausvakuutuslain perusteella Kelasta kustannuksiin korvauksia.

Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Kela korvaa tietyin edellytyksin kuntoutuslain perusteella ulkomailla annettua Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa kuntoutusta. Kuntoutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen jälkikäteen kuntoutuslain perusteella edellyttää, että esität Kelalle tiedot ulkomailla annettavan kuntoutuksen sisällöstä ja palveluntuottajasta. Kuntoutusta korvataan eri tavalla sen perusteella, onko kuntoutusta annettu EU-maassa vai muussa maassa.

Voit saada korvausta toisessa EU-maassa annetusta kuntoutuksesta, kun

  • kuntoutus olisi Suomessa annettuna kuulunut Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin
  • kuntoutus perustuu julkisen terveydenhuollon yksikössä tai vastaavassa ulkomaisessa hoitoyksikössä laadittuun 1–3 vuoden ajalle laadittuun kuntoutussuunnitelmaan
  • ulkomailla annettu kuntoutus vastaa Kelan kuntoutuslaissa määriteltyjä kuntoutuksen sisällölle ja laajuudelle asetettuja edellytyksiä
  • kuntoutusta annetaan kielellä, jota hallitset
  • olet saanut Kelasta myönteisen kuntoutuspäätöksen.

Kuntoutusta korvataan yleensä aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin jätit hakemuksen Kelalle. Erityisestä syystä kuntoutusta voidaan kuitenkin korvata pidemmältä ajalta, ulkomailla oleskelu voi olla tällainen erityinen syy. Kuntoutusta ei kuitenkaan korvata pidemmältä ajalta kuin kuuden kuukauden ajalta ennen sen hakemista.

Voit saada korvauksia myös muualla kuin EU-maassa vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutetuista terapioista. Tämä edellyttää edellä lueteltujen ehtojen lisäksi, että vastaavaa kuntoutusta ei ole ollut saatavilla Suomessa tai sen korvaamiseen on muu erityinen syy.

Ulkomailla annetusta kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset korvataan enintään siihen määrään, joka olisi korvattu, jos kuntoutusta olisi annettu Kelan kuntoutuslain mukaisesti Suomessa. Kaikissa tilanteissa sinulle korvataan enintään maksamasi todelliset kustannukset.

Hae ulkomailla annettavasta kuntoutuksesta korvausta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa palvelun antamisesta tai maksun suorittamisesta.

Psykoterapia ulkomailla

Kela korvaa sairausvakuutuslain perusteella EU- ja Eta-maassa ja Sveitsissä annetun psykoterapian kustannuksia. Sairausvakuutuslain perusteella korvauksia maksetaan vain, jos psykoterapian on antanut lääkäri.

Ulkomailla annetun kuntoutuspsykoterapian kustannuksia ei korvata Kelan kuntoutuslain perusteella.