Ennakkoluvalla annettu hoito

Jos toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuva henkilö haluaa saada hoitoa Suomessa, mutta ei halua itse maksaa hoidon kustannuksia, hän voi hakea asuinmaastaan ennakkolupaa Suomessa annettavaa hoitoa varten. Ennakkolupaa haetaan aina asuinmaan viranomaiselta, yleensä omasta sairausvakuutuslaitoksesta.


Ennakkolupa on lomake S2. Muunlaiset ennakkoluvat eivät käy Suomessa julkisessa terveydenhuollossa siten, että hoitokustannuksia korvattaisiin Kelan kautta.

Henkilö, jolla on toisen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin myöntämä ennakkolupa (lomake S2), maksaa Suomen julkisessa terveydenhuollossa hoidosta saman asiakasmaksun kuin kunnan asukas.

Ennakkolupa on sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettuihin EU-asetuksiin perustuva maksusitoumus, jota käytetään maiden välillä. Ennakkolupa tarkoittaa, että luvan myöntäjä sitoutuu korvaamaan hoidosta aiheutuneet kustannukset hoitoa antaneelle maalle. Kela osallistuu kustannusten laskutukseen ja korvaamiseen.

  • Julkinen terveydenhuolto voi hakea ennakkoluvalla annetun hoidon kustannuksiin korvausta Kelasta. Korvausta haetaan lomakkeella Y 31 viimeistään 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin kustannukset ovat syntyneet. Liitteeksi tarvitaan kopio ennakkoluvasta (lomake S2).
  • Kela laskuttaa kustannukset ennakkoluvan myöntäneeltä maalta.

Ennakkoluvalla Suomeen hoitoon hakeutuvalle potilaalle annetaan hoitoa julkisessa terveydenhuollossa samojen hoitokäytäntöjen ja hoidon määräaikojen mukaisesti kuin Suomessa asuvalle.

Kela korvaa ennakkoluvan mukaisia hoitokustannuksia vain julkiselle terveydenhuollolle

Toisen maan myöntämää ennakkolupaa (lomake S2) voi käyttää Suomessa vain julkisessa terveydenhuollossa siten, että Kela osallistuu kustannusten hallinnointiin.

Kela ei osallistu kustannusten korvaamiseen, jos potilaalle on annettu ennakkoluvan perusteella hoitoa yksityisessä terveydenhuollossa ja jos kyse ei ole julkisen terveydenhuollon ostopalvelusta. Yksityisen terveydenhuollon hoidonantaja ja luvan myöntäjä voivat kuitenkin keskenään sopia kustannusten laskutuksesta ja maksamisesta.

Henkilöllä on oikeus Kelan sairaanhoitokorvauksiin jälkikäteen

Jos henkilölle on myönnetty ennakkolupa Suomessa annettavaa hoitoa varten ja hän on saanut hoidon Suomen yksityisessä terveydenhuollossa, hän voi saada Kelasta jälkikäteen sairaanhoitokorvauksia. Palveluntuottaja ei voi ennakkoluvan perusteella antaa henkilölle suorakorvausta.

Hoitokustannuksiin voi hakea korvausta hoitokustannuksiin Kelasta lomakkeella SV 127 kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä. Hakemukseen tulee liittää kopio ennakkoluvasta. Lääkekustannuksiin haetaan korvausta lomakkeella SV 178 ja matkakustannuksiin lomakkeella SV 4.

Henkilölle saattaa myös olla edullisempaa hakea kaikkiin kustannuksiin korvausta suoraan omasta sairausvakuutuslaitoksestaan. Hänen tulee itse selvittää, mistä hänen kannattaa hakea korvausta.

Suomen julkisella ja yksityisellä terveydenhuollolla on velvollisuus ottaa toisesta EU-maasta hoitoon hakeutuva henkilö vastaan samalla tavalla kuin Suomessa asuva. Jos Eta-maasta tai Sveitsistä tulevalla henkilöllä on ennakkolupa (lomake S2), hänet voidaan ottaa hoitoon, jos hoidonantajalla on vapaata hoitokapasiteettia.