Hoitoon ulkomaille ennakkoluvalla

Voit hakea Kelasta ennakkolupaa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten, jos et halua maksaa itse hoidon kustannuksia. Ennakkolupa on luonteeltaan maksusitoumus, jonka perusteella kotikuntasi vastaa ulkomailla annetun hoidon kustannuksista.


Mahdollisuus ennakkoluvan käyttämiseen on hyvä selvittää etukäteen mahdolliselta hoidonantajalta. Yleensä ennakkolupaa voi käyttää EU- ja Eta-maan ja Sveitsin paikallisessa julkisessa terveydenhuollossa.

Ennakkolupa on paperinen lomake, jonka tunniste on S2. Lomake on käännetty kaikille EU-maiden virallisille kielille ja sen täyttää luvan myöntävä viranomainen.

Ennakkoluvan myöntäminen tai epääminen

Ennakkoluvan myöntämisen kriteereistä tai mahdollisuudesta jättää ennakkolupa myöntämättä on säädetty EU-lainsäädännössä. Kun päätetään ennakkoluvasta, huomioidaan aina hakijan terveydentila ja sairauden todennäköinen kulku.

Kelan on myönnettävä ennakkolupa, jos seuraavat ehdot täyttyvät

  • hoidontarpeesi on lääketieteellisesti perusteltu
  • sinulla olisi Suomessa oikeus julkisessa terveydenhuollossa kyseiseen hoitoon
  • julkinen terveydenhuolto ei voi järjestää sinulle hoitoa lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa.

Ennakkolupa voidaan evätä, jos hoitoa ei järjestettäisi tai annettaisi julkisessa terveydenhuollossa tai jos julkinen terveydenhuolto voi järjestää tai antaa hoidon tai vastaavaa hoitoa Suomessa lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa.

Jos sinulle on myönnetty ennakkolupa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten, maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin kyseisessä maassa asuva. Jos hoidonantaja ei ole osa kohdemaan paikallista julkista terveydenhuoltoa, se ei yleensä voi hyväksyä ennakkolupaa.

Ennakkoluvan hakeminen

Ennakkolupaa haetaan aina asuinmaan viranomaiselta. Päätöksen hakemukseen antaa maa, joka vastaa sairaanhoitosi kustannuksista.

  • Jos asut Suomessa, voit hakea ennakkolupaa Kelasta lomakkeella SV 129.
  • Liitä hakemukseen lääkärinlausunto B tai muu vastaava terveydenhuollon ammattihenkilön antama asiakirja, kuten kopio hoitokertomuksesta tai vapaamuotoinen terveydentilaasi koskeva lausunto.
  • Selvitä etukäteen, hyväksyykö hoidonantaja ennakkoluvan (lomakkeen S2).

Ennakkolupahakemuksen käsittelyaika on Kelassa noin 3–6 viikkoa. Jos lupahakemus tulee Kelalle julkisesta terveydenhuollosta ja siihen on liitetty edellä mainittu lausunto, hakemuksen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.

Voit hakea ennakkolupaa myös jälkikäteen Kelasta lomakkeella SV 129, jos olet saanut hoitoa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Kela käsittelee takautuvasti jättämäsi ennakkolupahakemuksen samalla tavalla kuin, jos olisit tehnyt hakemuksen ennen hoidon saamista. Jos lupa myönnetään, Kela selvittää, kuinka paljon hoidosta maksetaan korvausta niin hoitoa antaneessa maassa kuin Suomessa. Korvaus maksetaan suuremman korvauksen mukaisesti. Kustannuksia korvataan samalla tavalla myös silloin, jos ennakkoluvasta huolimatta joudut itse maksamaan hoidon todelliset kustannukset.

Päätös ennakkoluvasta

Kela pyytää ennakkolupahakemusta koskevaa päätöstä varten aina lausunnon hoidostasi vastuussa olevalta julkiselta terveydenhuollolta eli yleensä kotikuntasi mukaisesta sairaanhoitopiiristä. Julkinen terveydenhuolto ottaa lausunnossa kantaa luvan myöntämisedellytysten täyttymiseen.

Jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa, Kela pyytää lausunnon Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä.

Sairaanhoitopiiri arvioi ennakkoluvan myöntämistä tapauskohtaisesti lääketieteellisin perustein. Arvio tehdään potilas- ja hakemusasiakirjojesi perusteella. Arviossa huomioidaan esimerkiksi hoidon tarve, hoidon lääketieteelliset perusteet ja hoidon järjestämismahdollisuudet Suomessa.

Sairaanhoitopiirillä on 21 vuorokautta aikaa antaa lausunto Kelalle. Sairaanhoitopiirin lausunto velvoittaa Kelaa, joka antaa hakemukseen myönteisen tai kielteisen päätöksen lausunnon perusteella.

Kela myöntää ennakkoluvan, jos sairaanhoitopiiri ei anna lausuntoa Kelalle määräajassa ennen asian käsittelyä.

Yksityisessä terveydenhuollossa toimiva lääkäri ei voi antaa ennakkolupaa koskevaa lausuntoa, jonka perusteella Kela antaisi päätöksen. Kelan päätös perustuu aina sairaanhoitopiirin tai muun julkisen terveydenhuollon organisaation lausuntoon. Voit kuitenkin toimittaa hakemuksesi liitteeksi yksityisessä terveydenhuollossa toimivan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön lausunnon.

Kelan ennakkolupaa koskevasta päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Jos olet saanut ennakkoluvan Kelasta

Saat Kelasta kirjepostissa hakemukseesi myönteisen päätöksen, jonka liitteenä Kela lähettää ennakkoluvan (lomake S2). Ennakkolupa lähetetään kotiosoitteeseesi tai Kelalle erikseen vahvistamaasi postiosoitteeseen.

Ennakkolupa on suomen- tai ruotsinkielinen paperinen lomake. Kelan myöntämän ennakkoluvan tunniste on S2, ja se on näkyvissä lomakkeen oikeassa yläkulmassa.

Kela on täyttänyt ennakkolupaan tarpeelliset tiedot suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ennakkolupaan kirjataan hoidonantajan ja hoitoajankohdan tiedot.

  • Jos tarkka hoitoajankohtasi ei ole tiedossa, Kela voi myöntää ennakkoluvan enintään tulevien 12 kuukauden ajalle.
  • Jos osa hoidostasi on jo toteutunut, ennakkolupa voidaan myöntää enintään kuuden kuukauden takautuvalle ajalle.

Vie ennakkolupa mukanasi hoidonantajalle. Hoito annetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädännön ja hoitokäytäntöjen mukaisesti.

Jos tarvitset matkalle saattajan, vastaat myös saattajan matkajärjestelyistä. Jos saattaja on ollut matkalla välttämätön, myös saattajan matkojen ja yöpymisten kustannuksiin voi saada Kelasta korvausta jälkikäteen. Saattajan välttämättömyydestä on oltava maininta julkisen terveydenhuollon ennakkolupaa koskevassa lausunnossa.

Jos ennakkolupa myönnetään alaikäiselle lapselle, on saattaja aina välttämätön. Tällöin Kela korvaa saattajan matkojen ja oleskelun kustannuksia ilman erillisiä selvityksiä.

Kustannukset ja korvaukset

Maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin paikallinen potilas vastaavassa tilanteessa.

Jos hoidonantaja ei ole paikallinen julkinen terveydenhuolto, se ei yleensä voi käyttää ennakkolupaa. Tällaisessa tilanteessa voit joutua maksamaan itse hoidon todelliset kustannukset ja voit hakea jälkikäteen korvauksia Kelasta lomakkeella SV 128.

Ennakkoluvan mukaisen hoitosi todelliset kustannukset laskutetaan jälkikäteen Kelalta. Kela laskuttaa kustannukset edelleen sairaanhoitopiiriltä, joka antoi lausunnon hakemukseesi.

Vastaat itse hoitoon liittyvistä matka- ja muista järjestelyistä sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. Saat Kelasta jälkikäteen korvauksia myös matkojen, lääkkeiden, saattajan ja oleskelun kustannuksiin. Voit hakea kustannuksiin korvauksia Kelasta lomakkeella SV 128 jälkikäteen kuuden kuukauden kuluessa maksuista.