Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste

Rajat ylittävän terveydenhuollon kansallinen yhteyspiste avattiin Kelassa 1.1.2014. Yhteyspiste tarjoaa tietoa terveydenhuollon palveluista ja niiden käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla sekä erityisesti tietoa hakeutumisesta hoitoon Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen. Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.


Potilasdirektiivi (2011/24/EU) velvoittaa jokaista EU-maata perustamaan yhden tai useamman yhteyspisteen. Suomeen on perustettu yksi kansallinen yhteyspiste, joka on sijoitettu Kelaan.

Löydät lisätietoja yhteyspisteestä ja sen aiheista tästä verkkopalvelusta ja Slideshare-tilimme diaesityksistä.

Yhteyspisteen tehtävät

Yhteyspisteen tehtävistä on säädetty lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta.

Yhteyspisteen tehtävänä on koota, tuottaa ja jakaa Suomen terveydenhuoltojärjestelmään liittyvää tietoa

  • terveydenhuollon palveluista sekä niiden käyttämisestä, saatavuudesta ja rakennusten esteettömyydestä
  • hoitokäytännöistä ja hoitoon hakeutumiseen liittyvistä menettelyistä
  • hoidon laatuun ja turvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonnasta ja arvioinnista
  • potilaan oikeuksista sekä muutoksenhaku- ja oikaisumenettelyistä.

Lisäksi yhteyspisteen tehtävänä on koota, tuottaa ja jakaa tietoa

  • terveydenhuollon palveluista ja niiden käyttämisestä EU-valtioissa
  • EU-valtiossa annettujen terveydenhuollon palvelujen kustannusten korvaamisesta ja sitä koskevista menettelyistä
  • muiden valtioiden yhteyspisteestä.

Yhteyspiste tarjoaa tietoja tässä verkkopalvelussa. Lisäksi yhteyspiste tuottaa myös muuta tietoaineistoa. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että tiedot ovat saatavilla vammaisille henkilöille helppokäyttöisessä muodossa.

Rajat ylittävä terveydenhuolto

Rajat ylittävällä terveydenhuollolla tarkoitetaan tilannetta, jossa olet saanut sairaanhoitoa muualla kuin asuinmaassasi.

Rajat ylittävään terveydenhuoltoon kuuluvat myös tilanteet, joissa potilaasta otettu näyte tai tutkimus lähetetään analysoitavaksi ulkomaille. Kyseessä on rajat ylittävä terveydenhuolto myös, kun terveysalan ammattihenkilöt tarjoavat palveluja muualla kuin asuinmaassaan.

Potilasdirektiivin toimeenpano Suomessa

Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta tuli Suomessa voimaan 1.1.2014 alkaen, ja sillä toimeenpantiin Euroopan unionin niin kutsuttu potilasdirektiivi (2011/24/EU).

Potilasdirektiivi vahvistaa potilaan oikeuksia ja edellytyksiä saada hoitoa toisessa EU-maassa. Lähtökohtana on, että potilas saa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU-maasta. Potilaalla on lisäksi oikeus hoitokustannusten korvaukseen samoin perustein kuin jos hoito olisi annettu potilaan kotimaassa.

Päävastuu terveyspalvelujen järjestämisestä säilyy edelleen potilaan asuinmaalla. Jos potilas kuitenkin matkustaa toiseen EU-maahan hoitoon, hänen sairaanhoitokustannuksistaan vastaavan maan tulisi korvata hänelle hoitokustannukset vähintään sen suuruisina kuin ne olisivat olleet kyseisessä maassa.

Potilasdirektiiviä sovelletaan kaikkeen terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu. Direktiivin soveltamiseen ei siis vaikuta se, onko terveydenhuolto julkista vai yksityistä. Tämä koskee potilaan hankkimaa hoitoa ja sen korvaamista. Tämä koskee myös terveydenhuoltojärjestelmille asetettuja vaatimuksia sekä EU-maiden yhteistyötä.

Ota yhteyttä

Kela, Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
PL 78, 00381 Helsinki
yhteyspiste(at)kela.fi