Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste Suomessa

Yhteyspiste tarjoaa tietoa terveydenhuollon palveluista ja niiden käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla sekä erityisesti tietoa hakeutumisesta hoitoon Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen. Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.


Jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa on oma rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteensä. Kansalliset yhteyspisteet vastaavat rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvästä viestinnästä ja tietojenvaihdosta.

Suomessa yhteyspiste on sijoitettu Kelaan, jonka organisaatiossa se on toiminut perustamisestaan eli vuodesta 2014 alkaen. Yhteyspiste on osa Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksen toimintaa.

Yhteyspisteen tehtävät

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen tehtävänä on koota, tuottaa ja jakaa tietoa

  • Suomen terveydenhuoltojärjestelmästä
  • terveydenhuollon palveluista sekä niiden käyttämisestä, saatavuudesta ja rakennusten esteettömyydestä
  • hoitokäytännöistä ja hoitoon hakeutumiseen liittyvistä menettelyistä
  • hoidon laatuun ja turvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonnasta ja arvioinnista
  • potilaan oikeuksista sekä muutoksenhaku- ja oikaisumenettelyistä.

Lisäksi yhteyspisteen tehtävänä on koota, tuottaa ja jakaa tietoa

  • terveydenhuollon palveluista ja niiden käyttämisestä EU-valtioissa
  • EU-valtiossa annettujen terveydenhuollon palvelujen kustannusten korvaamisesta ja sitä koskevista menettelyistä
  • muiden valtioiden yhteyspisteistä.

Yhteyspiste viestii ensisijaisesti EU-lainsäädäntöä soveltavien valtioiden terveyspalveluista. Se tarjoaa tietoa myös sosiaaliturvasopimusvaltioiden ja muiden valtioiden terveydenhuollon palveluista sekä terveydenhuollon lainsäädännöstä, hallinnollisista menettelyistä, kustannuksista ja niiden korvaamisesta sekä potilaan oikeuksista. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa rajat ylittävän terveydenhuollon yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja kehittämisestä sekä rahoituksen seurannasta.

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste ei vastaanota eikä käsittele asiakkaiden hakemuksia. Yhteyspiste välittää yleisellä tasolla tietoa rajat ylittävästä terveydenhuollosta, lakien ja sopimusten toimeenpanosta sekä jakaa maakohtaista tietoa terveyspalveluista ja niiden käytöstä. Kelan maasta- ja maahanmuuton (Kelan kansainvälisten asioiden keskus) palvelunumero 020 634 0200 neuvoo sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä Suomeen tai ulkomaille muutettaessa.

Hoitopaikanvalinta.fi on keskeisin palvelukanavamme

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste ylläpitää ja kehittää Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelua, joka on tietopaketti terveydenhuollon valinnanvapaudesta Suomessa ja terveyspalvelujen käytöstä ulkomailla. Sivustolta saat tietoa esimerkiksi potilaan oikeuksista, hoitokustannuksista ja niiden korvauksista sekä terveydenhuollosta eri maissa.

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu on saatavilla neljällä kielellä: suomeksi, ruotsiksienglanniksi ja pohjoissaameksi. Lisäksi keskeisin sisältö on julkaistu suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä. Sivustolla on myös oma osionsa terveydenhuollon työntekijöiden tietotarpeisiin.

Vuoden 2015 lopulla avattu verkkopalvelu tarjoaa luotettavaa viranomaisten yhteistyössä tuottamaa tietoa. Verkkopalvelun ovat toteuttaneet rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Kansaneläkelaitos.

Kansallinen yhteistyöverkosto

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen toiminta perustuu kansalliseen yhteistyöhön. Julkisen terveydenhuollon toimintayksiköt, Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Fimea, aluehallintovirastot sekä Valviran ovat velvollisia antamaan yhteyspisteelle maksutta kaikki yhteyspisteen tehtävien suorittamisen kannalta välttämättömät tiedot.

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen yhteydessä toimii yhteistyöryhmä, joka vastaa Suomen terveydenhuoltojärjestelmään liittyvien tietojen kokoamisen ja tuottamisen yhteensovittamisesta. Yhteistyöryhmä tukee yhteyspisteen tietosisältöjen valmistelua ja varmistaa, että tietosisällöt esitetään yhdenmukaisella ja asiakaslähtöisellä tavalla. Yhteistyöryhmässä on Kela, THL:n, Fimean, Valviran, Potilasvakuutuskeskuksen ja Suomen Kuntaliiton sekä potilaita edustavan järjestön edustus.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteydessä toimii rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan STM:n esityksestä. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltamista, tehdä esityksiä ja aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi sekä käsitellä muita tämän lain täytäntöönpanoon ja rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyviä asioita.

Rajat ylittävän terveydenhuollon tehtävistä ja kansallisesta yhteistyöstä on säädetty tarkemmin lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta.

Yhteystiedot

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
Kela
Postiosoite: PL 80, 00056 KELA.

Voit lähettää sähköpostia yhteyspisteelle osoitteeseemme
yhteyspiste(at)kela.fi

Yhteyspisteestä saat yleisellä tasolla tietoa rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Henkilökohtaisissa etuusasioissa, kuten hakemuksissa, olethan yhteydessä Kelan palvelukanaviin (Kelan kansainvälisten asioiden keskus). Tietosuojan takia emme voi käsitellä niitä sähköpostin kautta. Älä lähetä sähköpostilla arkaluonteisia tietoja, esimerkiksi henkilötunnustasi.

Verkossa palvelemme Hoitopaikanvalinta.fi-sivuilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi.

Yhteyspiste on myös Twitterissä, Facebookissa, Slidesharessa ja YouTubessa.